Truvada 200 mg/245 mg filmomhulde tablet – bijsluiter (2023)

Als u allergisch bent voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel, mag u het niet gebruiken om HIV te behandelen of om het risico op HIV-infectie te verminderen. Deze stoffen vindt u in rubriek 6.

Als dit op u van toepassing is, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.

Voordat u Truvada gebruikt om het risico op HIV-infectie te verminderen:

Truvada kan uw risico op een HIV-infectie alleen helpen verlagen voordat u HIV krijgt.

 • U moet HIV-negatief zijn voordat u Truvada gebruikt om uw risico op HIV-infectie te verminderen. U moet zich laten testen om er zeker van te zijn dat u niet met HIV bent besmet. U mag Truvada niet gebruiken om uw risico te verminderen, tenzij bij u de diagnose HIV-negatief is gesteld. Mensen met HIV moeten Truvada in combinatie met andere geneesmiddelen gebruiken.
 • Bij veel HIV-tests kunnen recente infecties over het hoofd worden gezien. Als u een griepachtige ziekte heeft, kan dit betekenen dat u onlangs met HIV bent geïnfecteerd. Dit kunnen tekenen zijn van een HIV-infectie:
  • vermoeidheid
  • koorts
  • gewrichts- of spierpijn
  • Hoofdpijn
  • braken ofdiarree
  • uitslag
  • zweten 's nachts
  • Gezwollen lymfeklieren in de nek of liesstreek

Vertel het uw arts als u een griepachtige ziekte heeft – hetzij in de maand voordat u met Truvada begint, hetzij op enig moment tijdens het gebruik van Truvada.

Wanneer moet dit medicijn met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt?

Wanneer u Truvada gebruikt om uw risico op HIV te verminderen:

 • Als u Truvada dagelijks gebruikt, kunt u uw risico verminderen, en niet alleen als u denkt dat u risico loopt een HIV-infectie op te lopen. Sla geen dosis Truvada over en stop niet met het innemen ervan. Het overslaan van doses verhoogt het risico op HIV-infectie.
 • Laat u regelmatig testen op HIV.
 • Vertel het uw arts onmiddellijk als u denkt dat u HIV heeft. Het kan zijn dat uw arts meer tests moet uitvoeren om er zeker van te zijn dat u nog steeds HIV-negatief bent.
 • Het gebruik van Truvada alleen voorkomt niet noodzakelijkerwijs dat u HIV krijgt.
  O Beoefen altijd veiliger seks. Gebruik condooms om contact met sperma, vaginaal vocht of bloed te beperken.
 • Deel geen persoonlijke spullen waar mogelijk bloed of lichaamsvloeistoffen op zitten, zoals tandenborstels of scheerapparaten.
 • Deel of hergebruik geen naalden of andere injectie- of medicijnbenodigdheden.
 • Laat je testen op andere seksueel overdraagbare aandoeningen, zoalssyfilisbestaatgonoré. Deze infecties maken het gemakkelijker voor HIV om u te infecteren.

Als u nog andere vragen heeft over hoe u kunt voorkomen dat u HIV krijgt of het aan anderen doorgeeft, neem dan contact op met uw arts.

Als u Truvada gebruikt om HIV te behandelen of uw risico op HIV-infectie te verminderen:

 • Truvada kan uw nieren aantasten. Uw arts kan bloedonderzoek laten doen om te meten hoe goed uw nieren werken vóór en tijdens de behandeling. Vertel het uw arts als u een nierziekte heeft of als uit tests blijkt dat er problemen zijn met uw nieren. Truvada mag niet worden gegeven aan jonge mensen die al nierproblemen hebben. Uw arts kan u aanraden te stoppen met het gebruik van Truvada als u nierproblemen heeft, of dat u de pillen minder vaak inneemt als u al met HIV besmet bent. Truvada wordt niet aanbevolen als u een ernstige nierziekte heeft of dialyse ondergaat.
 • Skeletproblemen (die zich manifesteren door aanhoudende of verergerende botpijn, soms resulterend in fracturen) kunnen ook optreden als gevolg van schade aan de cellen van de niertubuli (zie rubriek 4, Mogelijke bijwerkingen). Vertel het uw arts als u botpijn of een gebroken bot heeft.
  Tenofovirdisoproxil kan ook botverlies veroorzaken. Het meest voor de hand liggendebotverliesDit werd waargenomen in klinische onderzoeken bij patiënten die werden behandeld met tenofovirdisoproxil in combinatie met een gebooste proteaseremmer voor HIV.
  Over het algemeen zijn de effecten van tenofovirdisoproxil op de gezondheid van de botten op de lange termijn en het toekomstige risico op fracturen bij volwassenen en kinderen onzeker.
  Vertel het uw arts als u weet dat u het heeftosteoporoselijden De patiënt heeft er last vanosteoporoseEr is een groter risico op breuk.
 • Neem contact op met uw arts als u een leverziekte heeft, waaronder:hepatitis(Leon Steur), is of is in het verleden geweest. HIV-geïnfecteerde personen met gelijktijdige leverziekte, inclusief chronische leverziektehepatitisB of C) Behandeling met antiretrovirale geneesmiddelen verhoogt het risico op ernstige en mogelijk fatale levercomplicaties. als jijhepatitisB of C, zal uw arts zorgvuldig overwegen welke behandeling voor u het beste is.
 • Zorg ervoor dat je weet of je het gebruikthepatitisB-virus (HBV) voordat u met Truvada begint. Als u hepatitis B heeft, ongeacht of u wel of geen HIV heeft, loopt u risico op ernstige leverproblemen als u stopt met het gebruik van Truvada. Het is belangrijk dat u niet stopt met het gebruik van Truvada zonder uw arts te raadplegen: zie rubriek 3, Stop niet met het gebruik van Truvada.
 • Als u ouder bent dan 65 jaar, neem dan contact op met uw arts. Truvada is niet onderzocht bij patiënten ouder dan 65 jaar.
 • Neem contact op met uw arts als u lactose-intolerant bent (zie Truvada bevat lactose verderop in deze rubriek).

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar

Truvada mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u andere medicijnen?

Als u al andere geneesmiddelen gebruikt die de werkzame bestanddelen van Truvada bevatten (emtricitabine en tenofovirdisoproxil), of als u andere geneesmiddelen gebruikt die tenofoviralafenamide of lamivudine bevatten, of als u Truvada niet gebruikt met andere antivirale geneesmiddelen zoals adefovirdipivoxil .

Gebruik van Truvada met andere geneesmiddelen die uw nieren kunnen beschadigen: Het is vooral belangrijk om uw arts te vertellen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Aminoglycosiden (voor bacteriële infecties)
 • Amfotericine B (voor schimmelinfecties)
 • Foscarnet (voor virale infecties)
 • Ganciclovir (voor virale infecties)
 • Pentamidine (tegen infecties)
 • vancomycine (voor bacteriële infecties)
 • IL-2 (voor de behandeling van kanker)
 • cidofovir (voor virale infecties)
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s gebruikt om bot- of spierpijn te verlichten)

Als u voor de behandeling van HIV een ander antiviraal geneesmiddel gebruikt, een proteaseremmer genaamd, kan uw arts bloedonderzoek laten doen om uw nierfunctie zorgvuldig te controleren.

Het is ook belangrijk dat u dit aan uw arts vertelt als u ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir of sofosbuvir/velpatasvir/vociraprevir gebruikt voor een medische aandoening.hepatitisC. Infectie.

Gebruik van Truvada met andere geneesmiddelen die didanosine bevatten (gebruikt om HIV-infectie te behandelen): Als u Truvada gebruikt met andere antivirale geneesmiddelen die didanosine bevatten, kan dit de bloedspiegels van didanosine verhogen en het aantal CD4-cellen verlagen.

Ontsteking van de alvleesklier en lactaatacidose (te veel melkzuur in het bloed), wat soms de dood tot gevolg heeft, zijn zelden gemeld bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die tenofovirdisoproxil en didanosine bevatten. Uw arts zal zorgvuldig overwegen of u behandeld moet worden met de combinatie van tenofovir en didanosine.

Gebruikt u één of meer van deze geneesmiddelen? Vertel het dan aan uw arts. Gebruikt u andere medicijnen dan Truvada? Heeft u onlangs andere geneesmiddelen gebruikt of gaat u dit binnenkort gaan gebruiken? Vertel het dan aan uw arts of apotheker.

Dieet moet aandacht besteden aan wat?

 • Truvada moet indien mogelijk met voedsel worden ingenomen.

zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, probeert u zwanger te worden of geeft u borstvoeding? Vraag uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Als u Truvada tijdens de zwangerschap heeft gebruikt, zal uw arts regelmatig bloedtesten en andere diagnostische tests willen uitvoeren om de ontwikkeling van uw baby te controleren. Voor kinderen van wie de moeders tijdens de zwangerschap NRTI's gebruiken, wegen de voordelen van HIV-bescherming zwaarder dan het risico op bijwerkingen.

 • U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Truvada. Dit komt omdat de werkzame stof in dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk.
 • Heeft u hiv? Dan mag u geen borstvoeding geven. Het HIV-virus kan in uw moedermelk terechtkomen. Je baby kan hier ook HIV van krijgen.
 • Geeft u borstvoeding? Of wil je borstvoeding geven? Vraag zo snel mogelijk aan uw arts of dit is toegestaan.

autorijden en machines bedienen

Truvada kan dat welDuizeligheidreden. Als u zich duizelig voelt terwijl u Truvada gebruikt, rijd dan niet en gebruik geen gereedschap of machines.

Truvada bevat lactose

Als uw arts u vertelt dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Truva da Beva

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, wat betekent dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 14/10/2023

Views: 6237

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.